Пам’ятки для роботи на уроці історії

Види роботи з текстом підручника як джерелом інформації

 • читання мовчки або вголос;
 • виписування дат;
 • складання хронологічних таблиць;
 • робота з термінами, географічними назвами, висновками;
 • виписування імен історичних персоналій;
 • відбір історичних фактів для доведення окремих суджень;
 • формулювання висновків на основі прочитаних фрагментів тексту; конспектування;
 • складання плану чи тез.

Конспектування

Конспектування–це стислий виклад основного змісту прочитаного (почутого).

 • Кілька разі в прочитайте текст, спробуйте засвоїти його зміст в цілому.
 • Розділіть текст на окремі блоки (відносно самостійні частини).
 • Зробіть аналіз кожної із частин, виділивши в ній головне.
 • Сформулюйте тези і випишіть вислови, які їх аргументують. Запишіть основні положення та ідеї тексту або почутої інформації.

Схема аналізу історичних фактів, подій, явищ та процесів

Історичний факт–першоцеглинка історичних знань. Він неповторний, як неповторні простір і час, де він протікає, оскільки вони перебувають у постійному русі.

Історична подія–сукупність логічно завершених та обмежених у просторі й часі історичних фактів.

Історичне явище–комплекс аналогічних історичних фактів або їх ознак, які зберігалися чи зберігаються протягом певного часу та в певному просторі (території).

Історичний процес–ланцюг взаємопов’язаних у часі й просторі причинно-наслідковими зв’язками історичних подій і явищ:

 • коли відбувалися чи проходили ці факти, події, явища чи процеси;
 • де вони проходили;
 • за яких історичних обставин вони проходили; які події пройшли напередодні;
 • який розвиток вони отримали надалі;
 • яка соціальна верства чи верстви були основними учасниками події;
 • яку роль відіграли тут історичні особи та чиї інтереси вони відображали;
 • який слід залишили ці факти, події чи процеси в історії регіону, країни чи світу;
 • випадковим чи закономірним був саме такий перебіг подій та які вони мали наслідки;
 • які альтернативи розвитку існували за тих історичних умов; а як би повелися Ви за таких умов?

Схема аналізу подій з хронологічної точки зору (локалізація подій у часі)

 • коли пройшли ці події, як довго вони тривали, в якій послідовності проходили;
 • на який період історії людства вони припадають;
 • як ця подія співвідноситься з іншими подіями чи процесами;
 • як ця подія кореспондується з однотипними подіями чи процесами вітчизняної та регіональної історії;
 • складання хронологічних чи синхроністичних простих чи складних таблиць.

Узагальнення

Узагальнення–визначення загальних, суттєвих ознак історичного явища чи процесу, формулювання провідних понять чи ідей того, що опрацьовано чи вивчено; узагальнення ґрунтується на аналізі та синтезі та йде від простого до складного (від конкретного до абстрактного).

 • Виділіть головне поняття в отриманому завданні.
 • Перевірте, як Ви зрозуміли його зміст.
 • Відберіть основні, типові факти з опрацьованого матеріалу.
 • Проаналізувавши їх, виділіть спільні риси.
 • Сформулюйте провідну ідею, вектор розвитку явища чи процесу.
Джерело: http://www.docme.ru/doc/186588/pamyatki